• banner
 • banner
 • banner

Ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie z oferty agencji HRJ-Faktor to produkty dostosowane do potrzeb małych podmiotów gospodarczych. Wybór tego rodzaju ubezpieczenia pozwoli pracownikom i ich rodzinom otrzymać szeroką ochronę zdrowia i życia.

Adresaci produktu

Oferta grupowego ubezpieczenia na życie skierowana jest do pracowników zakładów pracy zatrudnionych w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje także członków rodziny ubezpieczonego – współubezpieczonych, którymi są:

 • małżonek, z którym ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko własne, przysposobione, a także pasierb,
 • rodzice ubezpieczonego oraz rodzice małżonka lub ojczym albo macocha ubezpieczonego i jego małżonka, jeżeli nie żyje ojciec albo matka.

Zakres ubezpieczenia

Charakterystyczną cechą oferowanego ubezpieczenia jest duży wybór ryzyk (obejmuje on bowiem zarówno ubezpieczonego, jak i jego bliskich) w tym m.in.:

Ryzyka podstawowe:

 • Zgon ubezpieczonego,
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,
 • Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca,
 • Zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu,
 • Zgon małżonka ubezpieczonego,
 • Zgon rodzica ubezpieczonego,
 • Zgon rodzica małżonka ubezpieczonego,
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
 • Zgon dziecka ubezpieczonego,
 • Zgon noworodka ubezpieczonego,
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.

Ryzyka dodatkowe:

 • Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku,
 • Assistance medyczny,
 • Dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (Fundusz),
 • Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • Dzienne świadczenie szpitalne,
 • Operacja ubezpieczonego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

 • Umowa ubezpieczenia z ubezpieczycielem zawierana jest na okres 1 roku z automatycznym przedłużaniem na lata następne,
 • Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia,
 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli ubezpieczeniem zostanie objętych.

Składka

Składka z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie może być opłacana okresowo, w zależności od wyboru dokonanego przez danego ubezpieczającego:

 • rocznie,
 • półrocznie,
 • kwartalnie,
 • miesięcznie.

Wysokość składki ubezpieczenia obliczana jest indywidualnie dla każdego zakładu pracy i dla każdej grupy na podstawie między innymi: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności składki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Modyfikacje umowy ubezpieczenia

W rocznicę polisy możliwe jest dokonanie następujących zmian umowy ubezpieczenia:

 • zmiana częstotliwości opłacania składek,
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe,
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia.

Zalety ubezpieczenia

 • Uproszczony sposób zawierania umowy ubezpieczenia bezpośrednio u klienta,
 • Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
 • Składka płatna okresowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie,
 • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową pracowników wcześniej nie ubezpieczonych na podstawie list osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami,
 • Możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb,
 • Dodatkowo w ramach wariantów możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia,
 • Kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie poprzez zawarcie indywidualnego ubezpieczenia na życie.

 

happy european family with children shows the thumbs up sign